Glazed Tall Round Vase Planter

 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Ceramic - Glazed Round Vase Planter
 • Description
  • Glazed ceramic material
  • Round Vase
  • Classic style